Print

Production of Aluminium

vyroba-hlinikuDespite the fact that aluminium is one of the most abundant elements in the Earth's crust, its industrial production represented a very difficult process until recently.

The reason is that elementary aluminium cannot simply be reduced metallurgically from its ore as can iron with coke in a blast furnace.

Only the mastering of industrial electrolysis of molten metal ores enabled today's mass production of pure aluminium.

During electrolysis, the elemental aluminium precipitates on the cathode from the smelt of pre-cleaned bauxite and cryolite at a temperature of about 950°C, while oxygen is formed on the graphite anode which immediately reacts with the material of the electrode creating the toxic gas carbon monoxide, CO.


Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům.

 

Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci. 

 

Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.

 

Při elektrolýze se z taveniny směsi předem přečištěného bauxitu a kryolitu o teplotě asi 950° C na katodě vylučuje elementární hliník, na grafitové anodě vzniká kyslík, který ihned reaguje s materiálem elektrody za vzniku toxického plynného oxidu uhelnatého, CO.